KONGRESS 2019

Föreläsare fredag 10 maj

10 maj kl. 08.30-09.15

SKOLSKÖTERSKANS MÖJLIGHET ATT STÖDJA och upptäcka BARN SOM FAR ILLA eller riskerar att fara illa

Lisbet Engh, Lektor i omvårdnad, Karlstads Universitet

Lisbet Engh är leg. sjuksköterska och har arbetat på infektions- och barnkliniken inom landstinget i Värmland. Hon har även specialistutbildning inom öppen hälso- och sjukvård. Lisbets forskningsområde handlar om skolsköterskans möjligheter att upptäcka barn som far illa och hur insatser initieras.

Föreläsningen handlar om skolsköterskans potential att upptäcka utsatta barn genom de regelbundna mötena med eleverna, och elevernas förtroende för skolsköterskan. Hinder för upptäckt och stöd är framför allt tillitsbrist, undvikande, starka känslor och bristande dokumentation. Dessa hinder har delvis sin grund i organisationen av elevhälsoarbetet och bristande resurser.

10 maj kl. 08.30-09.15

NYTT OM NATIONELLA VACCINATIONSPROGRAM

Tiia Lepp, Epidemiolog/Utredare, Folkhälsomyndigheten

Tiia Lepp kommer i sin föreläsning att ta upp ämnen som ändringar i föreskrifter, utredningar om ändringar av vaccinationsprogram, vaccinationsprogram ur ett globalt perspektiv, Folkhälsomyndighetens informationsmaterial och vaccinationsregistret - registreras alla vaccinationer?

10 maj kl. 08.30-09.15

NULÄGE OCH UTMANINGAR I ELEVHÄLSAN

Åsa Ernestam, Utredare, Sveriges Kommuner och Landsting

Åsa Ernestam, utredare på SKL, informerar om resultaten i SKL:s rapport "Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2018". Det handlar bland annat om rekryteringsbehov, nya yrkesgrupper inom elevhälsan, förvaltningens stöd till skolorna och aktuella utmaningar. Även några tankegångar utifrån SKL:s inspirationsmaterial "Olika är normen – Att skapa inkluderande lärmiljöer" i skolan presenteras.

10 maj kl. 09.45-11.30

NYTT KUNSKAPSSTÖD: ATT SAMTALA MED BARN

Thomas Jonsland, Utredare, Socialstyrelsen

Socialstyrelsen publicerade i oktober ett nytt kunskapsstöd "Att samtala med barn". Kunskapsstödet ger en generell och grundläggande bas, till stöd för professionella i att samtala med barn. Under föreläsningen ges en sammanfattning av kunskapsstödet, som kompletteras med kunskap hämtad från Socialstyrelsens tidigare kunskapsstöd "Bedöma barns mognad för delaktighet".

10 maj kl. 09.45-11.30

ATT SKAPA EN TILLGÄNGLIG SKOLA - EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN

Elinor Kennerö-Tönner, Rektor Källbrinksskolan

Elinor är verksam som skolledare i Huddinge kommun och har sin bakgrund som grundskollärare, lärarfortbildare och handledare i förhållningssätt. Hon brinner för att skapa en skola som är tillgänglig och likvärdig för alla elever.

Elinor föreläser över hela Sverige om värdegrund, förhållningssätt och tillgänglighet. På hennes skola arbetar man med NPF-säkring, det vill säga att man planerar för elever i behov av det lilla extra först - och på så sätt skapar man en tillgänglig lärmiljö för alla elever, oavsett förutsättningar. Föreläsningen kommer handla om en väg mot en NPF-säkrad skola, en skola där lärande, miljö, teknik och anpassningar går hand i hand.

10 maj kl. 13.30-14.30

betydelsen av fysisk aktivitet för hälsa och hjärnfunktion hos unga

Carl Johan Sundberg, Professor, leg läkare, Karolinska Institutet

Carl Johan Sundbergs föreläsning kommer att handla om vinsterna med fysisk aktivitet för barn och ungdomar. Sammanlagt minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet rekommenderas för barn och ungdomar. Vinsterna innefattar bl.a. förbättrad kondition, ökad muskelstyrka, förbättrad skeletthälsa, bättre hjärt- och kärlhälsa, bättre viktkontroll, förbättrad mental hälsa med minskade symtom på depression, ökad självkänsla och förbättrad skolprestation.